Prípravky na ochranu fasád

Hľadáte darček, ktorý obdarovaného skutočne poteší? ISOKOR FACADE - Prípravok na čistenie fasád 5 L je skvelá voľba!

Vyberte si z pravidelne aktualizovanej ponuky cenových trhákov z kategórie prípravky na ochranu fasád a ušetrite! Produkty teraz za super výhodnú cenu a s rýchlym doručením.

Kvalitné a cenovo výhodné produkty z kategórie prípravky na ochranu fasád nájdete teraz na nastenky.sk. Hľadáte niečo iné? Prezrite si tiež bezfarebné laky na drevo v interiéri - tatranský profil, farby na eternitovú a škridlovú strechu a nechajte sa inšpirovať pravidelne aktualizovanou ponukou cenových trhákov.

Cenovo najvýhodnejší tovar práve teraz na eshope! Vašej pozornosti by tiež nemali ujsť cenové trháky z kategórie najlepšie na slovenskom internete!

Najhľadanejšie produkty z kategórie:

  1. ISOKOR FACADE - Prípravok na čistenie fasád 5 L
ISOKOR FACADE - Prípravok na čistenie fasád 5 L

Facade je prípravok na prírodnej báze, neškodný k životnému prostrediu a vhodný na všetky typy fasádnych farieb a fasád.Neobsahuje žiadne nebezpečné, ani agresívne látky, ktoré by podklad poškodili.Efektívne, bezpečne a prírodnou cestou vyčistí, odstráni usadeniny od plesní, či splodín z premávky a fasádu zanechá krásne čistú.Odstraňuje aj mastné usadeniny a splodiny zo spaľovacích motorov, ktoré sa časom na fasáde môžu usádzať.Čistič je vhodný aj ako alternatíva na čistenie múrikov, dlažby i strešnej krytine. Prípravok pred nanesením pretrepte približne 5 sekúnd a nastriekajte na povrch, ktorý chcete očistiť.Prípravok treba na povrchu napeniť a nechať pôsobiť cca 2-5 minút.Potom opláchnite povrch prúdom čistej vody, ideálne tlakovou vodou.V prípade, že sa usadeniny nepodarilo úplne odstrániť, postup zopakujte.Pri hrubších nečistotách, ktoré sú zaschnuté na povrchu použite mechanickú silu a následne čistiť fasády. Identifikácia nebezpečenstiev Klasifikácia látky alebo zmesiPodľa nariadenia 1272/2008:Stretol sa. Corr. 1; H290Poškodenie kože 1B; H314Poškodenie očí. 1; H318Riziko pre ľudské zdravieSpôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Ohrozenie životného prostrediaŽiadne.Fyzikálne/chemické rizikáMôže spôsobiť koróziu kovov. Prvky označeniaZahŕňa:Hydroxid sodnýHydroxid draselnýPiktogramy Signálne slovo: Nebezpečenstvo Výstražné upozorneniaH290 - Môže spôsobiť koróziu kovov.H314 - Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102 - Uchovávajte mimo dosahu detíP260 - Nedýchajte výpary/sprejP280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváreP301+P330+P331 - PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie.P305+P351+P338 - PRI VNIKNUTÍ DO OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní.P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekárnikaP501 - Zneškodnite obsah/kontajner v súlade s vnútroštátnymi predpismi Iné nebezpečenstváPríloha XIII k nariadeniu REACH - Kritériá na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych a toxických látok (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych látok (vPvB) - neuplatňuje saLátky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (podľa kritérií delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2100, nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605) - neuplatňuje sa

Do obchodu

Najhľadanejšie