BORI 3in1 - Lazúra na drevo v exteriéri 16 - svetlá sivá 0,75 L

15,63 € Uvedená cena je platná k 04.12.2023
Do obchodu

Dekoračná a ochranná lazúry pre nátery drevených povrchov v exteriéri - záhradný nábytok, domčeky, zruby, obklady, ploty a pod.Vytvára preventívnu ochranu a obsahuje vosk, ktorý zvyšuje vodoodpudivosť náteru.Lazúra chráni drevo proti vonkajšími vplyvom, ochranný film nepraská a ani sa nelúpe.
Výdatnosť:
- 16-20 m2/L
Riedenie:
- neriedi sa
Príprava podkladu
Nové drevo:Vlhkosť ihličnatých drevín by nemala prekročiť 15% vlhkosti a vlhkosť listnatých drevín by nemala prekročiť 12% vlhkosti.Suchý drevený povrch prebrúste.Odstráňte živicu, vosk alebo mastnotu pomocou nitro riedidla.Na očistený povrch pred náterom lazúrou aplikujte ochrannú impregnáciu voči škodcom a zamodraniu napr. BORI impregnácia s biocídom.
Renovácia starého náteru:Nepoškodené, dobre prídržné nátery očistite a vybrúsené.Poškodené nátery úplne odstráňte.
Aplikácia
Lazúru pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom alebo valčekom v 1-3 vrstvách v závislosti od zaťaženia drevené povrchu vonkajšími vplyvmi.Pri drevenom povrchu, ktorý je príliš vystavený vonkajším podmienkam odporúčame aplikovať 3 vrstvy lazúry.Na renovačné nátery postačuje aplikácia 1-2 náterov.Na nové, menej namáhané drevo odporúčame pre dostatočnú ochranu aplikovať 2 nátery.Časový odstup medzi jednotlivými nátermi je 24 hodín.
Čistenie náradia
Pracovné náradie po skončení prác očistite pomocou Tessarol riedidla.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.
Bezpečnostné upozornenia
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Dodatočné označenie
EUH208 Obsahuje 3-jódo-2-propynylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Iná nebezpečnosť
Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.Ekologické informácie:Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.Toxikologické informácie:Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

Najhľadanejšie