Leštiace pasty

Neviete sa rozhodnúť, čo kúpiť za darček? Nie je nič jednoduchšieho, ako si pozrieť kategóriu leštiace pasty, dielňa, akrylátové farby v spreji a vybrať si z našej širokej ponuky darčekov pre každého.

MOTIP - Farebná leštička biela 500 ml je momentálne u partnera nastenky.sk za skvelú cenu. Prezrite si tiež zľavnený tovar z kategórie hydroizolačné pásy a tkaniny a nakúpte výhodne ešte dnes.

Ak si potrpíte na kvalitu, na nastenky.sk ste správne. Nájdete u nás množstvo overených produktov z kategórií leštiace pasty a meradlá a meracie prístroje, ktoré s istotou splnia vaše očakávania a požiadavky.

Najpredávanejšie produkty v kategórii:

  1. MOTIP - Farebná leštička modrá 500 ml
  2. MOTIP - Farebná leštička biela 500 ml
  3. HB BODY 805 - Strojná leštiaca pasta biela 200 ml
MOTIP - Farebná leštička biela 500 ml

Vysoko kvalitná leštička na zamaskovanie plytkých škrabancov v laku.Obnovuje pôvodný vzhľad vozidla. Chráni proti poveternostným vplyvom, znižuje priľnavosť nečistôt, obsahuje silikón a vytvára lesklý povrch.Aplikácia Ošetrovaný povrch by mal byť pred aplikáciou čistý a suchý. Naneste vlhkou handričkou v tenkej rovnomernej vrstve a nechajte zaschnúť. Suchou a čistou handričkou potom vyleštite do vysokého lesku. Nenanášajte na priamom slnku. 

Do obchodu
MOTIP - Farebná leštička modrá 500 ml

Vysoko kvalitná leštička na zamaskovanie plytkých škrabancov v laku.Obnovuje pôvodný vzhľad vozidla. Chráni proti poveternostným vplyvom, znižuje priľnavosť nečistôt, obsahuje silikón a vytvára lesklý povrch.Aplikácia Ošetrovaný povrch by mal byť pred aplikáciou čistý a suchý. Naneste vlhkou handričkou v tenkej rovnomernej vrstve a nechajte zaschnúť. Suchou a čistou handričkou potom vyleštite do vysokého lesku. Nenanášajte na priamom slnku. 

Do obchodu
MOTIP - Farebná leštička zelená 500 ml

Vysoko kvalitná leštička na zamaskovanie plytkých škrabancov v laku.Obnovuje pôvodný vzhľad vozidla. Chráni proti poveternostným vplyvom, znižuje priľnavosť nečistôt, obsahuje silikón a vytvára lesklý povrch.Aplikácia Ošetrovaný povrch by mal byť pred aplikáciou čistý a suchý. Naneste vlhkou handričkou v tenkej rovnomernej vrstve a nechajte zaschnúť. Suchou a čistou handričkou potom vyleštite do vysokého lesku. Nenanášajte na priamom slnku. 

Do obchodu
HB BODY 805 - Strojná leštiaca pasta biela 200 ml

Brúsna leštiaca pasta, ktorá je vhodná pre rozleštenie defektov vzniknutých v umývačkách, pri poškriabaní konármi, ale aj pri lakovaní a vzniku tzv. pomarančových kôr. Je vhodná pre použitie na staré aj nové laky.Neobsahuje silikón a pre nanesenie použite najtvrdší molitan alebo vlnený kotúčVyužíva sa hlavne v automobilovom priemysle k lešteniu.AplikáciaPred použitím dobre pretrepte a uistite sa, že aplikačný povrch je čistý od prachu a riadne vytvrdený. Vyhýbajte sa  priamemu slnečnému žiareniu.Použite biely leštiaci kotúč HB BODY alebo vlnenú podložku v prípade ak je na povrchu už starší náter.Naneste zmes na podložku a potom ju rozotrite po celom povrchu.Zmes za použitia stredného tlaku aplikujte pri 900-1200 ot./min. V prípade veľmi hlbokých škrabancov zopakujte rovnakú fázu.Odporúča sa pokračovať so zmesou 806 POWER POLISH na odstránenie všetkých zostávajúcich nedokonalostí, ako sú víry a jemné línie brúsenia.V prípade trvalých hologramov najmä na tmavých odtieňoch použite 807 SEAL POLISH.Na konci postupu alebo medzi krokmi očistite povrch mäkkou handričkou bez okrajov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare / ochranu tváre.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniamiĎalšie údajeEUH208 Obsahuje essance, additives. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Do obchodu
HB BODY 807 - Jemná leštiaca pasta béžová 200 ml

Kvalitná jemná leštiaca pasta, ktorá je tretím krokom 3-stupňového leštiaceho systému. Zapĺňa póry a vytvára lesklý film na povrchu farby alebo laku automobilu. Je bez silikónu a je možné ju použiť ako na nové, tak aj na staré laky.Pasta sa neriedi a ani netuží.Aplikácia Pred použitím dobre pretrepte a uistite sa, že aplikačný povrch je čistý od prachu a riadne vytvrdnutý.Naneste zmes na leštiaci kotúč a aplikujte po celom povrchu.Aplikujte pri strednom tlaku 900-1200 ot./min. a doleštite až do 2000 ot./min.Na konci postupu alebo medzi krokmi očistite mäkkou handričkou bez okrajov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatýmVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice.P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Do obchodu

Najhľadanejšie