TAKRIL - Akrylátová farba na betón 6 - hnedá 5 L
62,50 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
TAKRIL - Akrylátová farba na betón 6 - hnedá 5 L
62,50 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Akrylátová farba na dekoratívnu ochranu betónových povrchov a iných cementových spevnených podkladov.Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou, veľkou odolnosťou proti CO2 a veľkou vodoodpudivosťou.Má dobrú kryciu schopnosť, odoláva aj nepriaznivým klimatickým podmienkam, odoláva účinkom dymových spalín, kyselín a lúhov a relatívne dobre proti opotrebovaniu.Vhodný je na:- dekoratívnu ochranu neomietnutých betónových fasádnych povrchov, fasádnych obkladov z vláknocementových dosiek, neomietnutých a jemne omietnutých soklov- protiprašnú ochranu všetkých druhov cementových spevnených podlahových povrchov (cementové potery, brúsené terazzo, podlahy z neupraveného betónu) v menej zaťažených priestoroch (také, ktoré sú využívané občasne napr. pivnice)Výdatnosť:- 0,18-0,2 L/m2 pre dve vrstvyRiedenie:- vodou (pre penetračný náter 1:1 s vodou)(pre vrchný náter riedenie maximálne do 10%)Príprava podkladuPodklad musí byť čistý, suchý, tvrdý, bez slabo prídržných častíc, mastnoty, oleja a iného znečistenia.Schnutie nových betónových podkladov v normálnych podmienkach je minimálne 1 mesiac, nových cementových alebo vápennocementových omietok  je minimálne 7 až 10 dní na každý cm hrúbky.Na natieranie sú vhodné betónové podlahy staršie ako mesiac.Pred natieraním je potrebné aplikovať základný náter.Na vnútorné podlahové a stenové povrchy a na menej zaťažené plochy soklov odporúčame použiť Akril Emulziu (v pomere 1:1 s vodou) alebo zriedenú farbu Takril (v pomere 1:1 s vodou).Na fasádne povrchy alebo pri natieraní vláknocementových dosiek, betónových a iných cementových škridiel aplikujte Jukol Primer (v pomere 1:1 s vodou).S nanášaním farby je možné začať po 6 resp. po 12 hodinách.AplikáciaTakril pred použitím len dôkladne premiešajte - ak je to potrebné, je možné riedenie s vodou, avšak maximálne do 10%.Aplikujte valčekom, štetcom alebo striekaním v dvoch vrstvách.druhú resp. v prípade potreby tretiu vrstvu aplikujte až na celkom suchý predchádzajúci náter - približne po 6 hodinách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje oktilinón (ISO), Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2Hizotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný